Thứ bảy, 28/11/2015
Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã | Ngày làm việc thứ 29, kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa XIII | Hội Nông dân tỉnh: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hội viên nông dân nghèo | Bình Định: Tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2015-2016 | Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Hội Nông dân tỉnh | Phù Cát: Đóng mới 2 tàu vỏ thép | Hộ nghèo được vay vốn lãi suất 0% để mua gia súc giống chất lượng | Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino | Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn làm việc với Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh | UBND tỉnh đồng ý cho Hội Nông dân tỉnh thực hiện Đề án Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2020

Trích bài phát biểu cuả đồng chí Phạm Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 9 năm thực hiện Chỉ thị 59/CT-TW của Bộ Chính trị
Viết bởi bantuyenhuan   
Thứ năm, 11 Tháng 2 2010 08:50
PDF. In Email

Qua theo dõi hội nghị, tôi nhất trí với báo cáo sơ kết 9 năm thực hiện Chỉ thị 59/ CT-TW và có thể  nhận thấy rằng: Sau 9 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt tinh thần của Chỉ thị đến tất cả các tổ chức cơ sở Đảng của cấp mình. Qua quán triệt triển khai thực hiện, hầu hết cán bộ, đảng viên trong tỉnh đều nhận thức một cách đầy đủ đúng đắn hơn về vai trò, vị trí của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh từ công tác tổ chức bộ máy, cán bộ đến chương trình hoạt động của Hội, thông qua Hội Nông dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở nông thôn, tạo điều kiện để Hội hoạt động có hiệu quả. Nhiều địa phương đã có các biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền và các cơ quan, đơn vị để Hội Nông dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền và quan trọng là bản thân các cấp Hội Nông dân đã có sự nỗ lực lớn trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân không ngừng củng cố và phát triển. Đến nay, hệ thống tổ chức Hội đã được thành lập trên các địa bàn dân cư có nông dân, thu hút đông đảo nông dân vào Hội. Bộ máy không ngừng được kiện toàn về số lượng, nâng dần về chất lượng. Tỉnh Hội tích cực ký kết liên tịch với các ngành và các chương trình phối hợp làm phong phú nội dung hoạt động của Hội. 

Từ đó, các cấp Hội Nông dân và nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh và các phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều mô hình điển hình, nhiều tập thể, cá nhân tốt xuất hiện góp phần tích cực vào những thành tựu và sự phát triển của tỉnh, trực tiếp tạo nên những khởi sắc của nông thôn và đời sống nông dân tỉnh nhà. 

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương cán bộ, hội viên hội nông dân các cấp trong tỉnh; hoan nghênh và biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường, thị trấn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân các cấp tổ chức được nhiều hoạt động, nhiều phong trào đạt kết quả đáng khích lệ.  

Thưa các đồng chí; 

Mặc dù đạt được những thành tích đáng phấn khởi nói trên nhưng so với yêu cầu của Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII), công tác Hội và phong trào nông dân vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế như trong báo cáo đã nêu, trong đó đáng lưu ý là: 

- Một số cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thường xuyên và chưa thật quan tâm đến các hoạt động của Hội Nông dân, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của Hội Nông dân. Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy thiếu sâu sắc, cụ thể, chưa đồng bộ, sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân còn nhiều bất cập, biểu hiện là trong công tác quy hoạch, bố trí cán bộ Hội, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động ở cấp cơ sở nói chung, Hội Nông dân nói riêng còn quá hạn chế. 

- Công tác tham mưu cho cấp ủy để củng cố đội ngũ cán bộ Hội ở các cấp có nơi chưa tích cực, những cán bộ năng lực yếu, thiếu nhiệt tình chưa được củng cố, thay thế kịp thời nên thiếu năng động, tích cực trong tổ chức và hoạt động phong trào. Tỷ lệ tập hợp hội viên nông dân tham gia sinh hoạt Hội nhìn chung còn thấp so với yêu cầu; công tác xây dựng lực lượng cốt cán trong quần chúng nông dân chưa đạt yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. 

- Công tác tuyên truyền vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả chưa cao. Việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế. Đời sống của một bộ phận nông dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng trong tỉnh còn lớn... 

Thưa các đồng chí! 

Phát huy những kết quả đạt được, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã xác định: cần “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn, nhất là hội nông dân” và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, chú ý Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí Thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các cấp ủy đảng cần tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung Chỉ thị để lãnh đạo, quan tâm sâu sát phong trào, phân công các đảng viên tham gia sinh hoạt Hội Nông dân. Tăng cường lãnh đạo củng cố tổ chức bộ máy của Hội vững mạnh theo hướng chuẩn hóa, chú trọng lãnh đạo xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, xây dựng chi Hội thật sự là đơn vị hành động ở cơ sở, tập hợp thu hút đông đảo lao động nông nghiệp vào Hội, đi đôi với việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ Chính trị của địa phương. Tăng cường bố trí cấp ủy viên giữ chức vụ chủ chốt của Hội Nông dân các cấp, cần lựa chọn những cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân có năng lực, uy tín để quy hoạch, giới thiệu vào Ban chấp hành Đảng bộ các cấp trong Đại hội sắp tới. 

2. Hoạt động của Hội Nông dân phải sâu sát cơ sở và từng Hội viên nông dân, nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân; tăng cường phối hợp với các ngành, mở rộng nội dung hoạt động phục vụ tốt hơn nữa phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh đạt kết quả tốt. Tích cực huy động các nguồn vốn cho nông dân vay để đầu tư phát triển sản xuất và sớm đưa Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ  nông dân đi vào hoạt động có hiệu quả. 

3. Trong chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Tỉnh ủy đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2010 lao động nông nghiệp của tỉnh ta còn 64% và đến năm 2020 còn 30% trong tổng số lao động xã hội. Điều này, đòi hỏi các cấp ủy, các ngành, các cấp và nhất là Hội Nông dân phải đầu tư nghiên cứu sát thực tiễn đề ra các giải pháp hữu hiệu giúp cho nông dân chuyển đổi sản xuất, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ theo hướng “ly nông bất ly hương”. 

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể thực hiện tốt Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 9/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia cùng với các cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động của sở, ngành có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân để tổ chức triển khai và vận động nông dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nông thôn.  Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Hội Nông dân các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất một cách kịp thời để giúp cấp uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cấp hội và phong trào nông dân. 

5. Hội Nông dân phải vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Cuộc vận động trong năm 2010 với chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cấp hội cần vận động hội viên và nông dân đoàn kết sản xuất, tương thân tương ái nhanh chóng khắc phục hậu quả 2 cơn bão lũ vừa qua nhằm ổn định đời sống nhân dân.  

Với những kết quả đạt được trong 9 năm qua, với quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh, tôi tin tưởng rằng, sau Hội nghị này các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc sẽ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh sẽ phối hợp làm tốt hơn nữa phong trào nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội cân bằng, dân chủ, văn minh”. 

Một lần nữa xin chúc các đồng chí dự Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc./. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 23 Tháng 2 2010 08:30 )
 

TIN NỔI BẬT

Hộp thư Cộng tác viên
( 08.04.15 )
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)
( 26.03.15 )
Công điện của Bộ Y tế tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa lễ hội
( 10.03.15 )
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYEN TRUYỀN NĂM 2015
( 22.01.15 )

Thăm dò ý kiến

Website Hội Nông Dân Bình Định cung cấp cho bạn nhiều thông tin bổ ích?
 

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_counterHôm nay111
mod_vvisit_counterTất cả1484622

TRỰC TUYẾN

Hiện có 75 khách Trực tuyến